Tegnestuen i Ramløse  

                                                                                                                                                                                           

 

Sidst opdateret af
Lotte Grün

02-08-2010

          

Teknisk Forvaltnings godkendelse af byggeansøgninger skal sikre, at byggeri opfylder formålene i lovgivningen. Det gælder byggeloven, planloven, miljøloven og naturbeskyttelsesloven.
Med ganske få undtagelser må du ikke foretage ændringerne, før teknisk forvaltning har behandlet din byggesag. Hvis du har en ejendom i landzone, kan der gælde særlige regler.

Din bolig er udgangspunktet !
En bolig, der ligger frit, eller boliger, der ligger ved siden af hinanden, skal overholde Bygningsreglementet BR 08. Det gælder altså alle typer enfamiliehuse, række- og kædehuse, dobbelthuse m.v. Husk at checke evt. byplanvedt
ægter og lokalplaner.

Uden tilladelse

Herunder hører alle ændringer inden for hjemmets fire vægge. Du må flytte vægge, etablere skillevægge, ændre køkken og bad og så videre, så længe du ikke udvider etagearealet, dog skal arbejdet udføres lovligt.

Anmeldelse af byggeri  Anmeldelse er tilstrækkeligt, hvis der er tale om f.eks. garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der ikke er over 50 m2 samt "enkeltstående" ændringer i bolig-/erhvervsenhed på højst 150 m2. Anmeldelsen skal foretages, inden byggeriet påbegyndes, og skal som minimum indeholde de oplysninger, der er nævnt under "Tegninger". Har kommunen ikke reageret inden 2 uger + postgangstiden, fra den dag, kommunen har modtaget anmeldelsen, kan arbejdet påbegyndes. For bolig-/ erhvervsenheder på højst 150 m2 er tidsfristen dog 4 uger + postgangstiden..
Du skal tegne byggeriet og anmelde det til kommunen. Du må ikke gå i gang, før du har hørt fra kommunen. Tegnestuen i Ramløse kan tegne og ordne papirerne til kommunen.

 
Kræver byggetilladelse 
Herunder hører nybyggeri af enfamiliehuse, sommerhuse,  til- og ombygninger, som udvider etagearealet, udvidelse af carport, udhus m.v. hvis udvidelsen medfører, at bygningen bliver mere end 50 m2. Du skal tegne byggeriet og sende tegningerne sammen med en ansøgning til kommunen. Først når du har tilladelsen, må du gå i gang. Når byggeriet er færdigt skal du give besked til kommunen.

Man bør i egen interesse gennemse tingbogen, da der kan være tinglyste forhold, der begrænser eller forhindrer det påtænkte byggeri, f.eks. lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer og servitutter.

En ansøgning om byggetilladelse skal underskrives af ejeren, eller med fuldmagt til ejers repræsentant, og skal som minimum indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer. Der skal vedlægges tegninger og beskrivelse, der viser byggeriets beliggenhed, højde, længde, bredde, afstand til skel, materialevalg for de valgte konstruktioner samt udseende af bygninger. Når du søger om tilladelse, skal du sammen med ansøgningen sende målfaste og målsatte tegninger og planer og en energiberigning.

Tegnestuen i Ramløse kan tegne myndighedstegningerne til kommunen og ordne papirarbejdet.

til toppen af siden

Byplanvedtægter og lokalplaner
Når du planlægger at bygge - alt fra carporte over tilbygninger til fx terrasseoverdækninger - skal du først finde ud af, om det område du bor i, er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. I planerne og vedtægterne kan du typisk støde på bestemmelser om, hvad ejendommen må anvendes til, hvilken type bolig eller erhverv der må ligge på grunden, hvor meget du må bygge og andre detaljer, som har betydning, når du selv planlægger at bygge om, bygge til eller bygge nyt. Vær opmærksom på, at bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter gælder ethvert byggeri uanset om byggeriet kræver byggetilladelse, blot skal anmeldes eller kan udføres uden anmeldelse.
Lokalplaner og byplanvedtægter er tinglyste planer, som fortæller, hvordan et område må bebygges og udnyttes. Planerne kan rumme bestemmelser, som forhindrer bestemte typer byggeri og i øvrigt stiller en række krav til områdets udseende og anvendelse.

Servitutter og deklarationer
Udover byplanvedtægter og lokalplaner, som ofte dækker større områder, kan den enkelte ejendom også være omfattet af servitutter eller deklarationer, som har indflydelse på, hvad du må og ikke må.

Her findes de
Servitutter m.v. kan du få oplysning om ved at henvende dig til Tinglysningskontoret. Lokalplaner og byplanvedtægter kan du finde på biblioteket, eller få adgang til ved henvendelse til  Teknisk Forvaltning.

Når et område hverken er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det kommuneplanen og byggelovens bestemmelser, der fortæller, hvordan området må udnyttes.

 

Generic Viagra Jelly Generic Levitra Soft Brand Viagra Generic Viagra Caps Kamagra Generic Cialis Daily Viagra Gold Kamagra Polo Cialis Black Generic Levitra Professional Super Kamagra Generic Cialis Super Active Kamagra Gold Generic Viagra With Dapoxetine Generic Levitra Oral Jelly Generic Viagra Generic Viagra Soft Generic Cialis Flavored Brand Cialis

Tegninger
Før kommunen kan tage stilling til dine byggeplaner og udstede enten en byggetilladelse eller acceptere din anmeldelse af et byggeprojekt, skal sagen præsenteres i tegninger.
Du skal normalt fremlægge en situationsplan, en grundplan, et tværsnit og en facadetegning.

Situationsplanen
Er normalt i størrelsesforholdet 1:500. Planen skal vise både de nuværende og de påtænkte bygninger på grunden, så det tydeligt fremgår, at afstande til skel og byggelinier er overholdt. Hvor store disse afstande skal være, fremgår af bygningsreglementet, byplanvedtægter eller lokalplaner.

Grundplanen
Skal vise dit byggeprojekt set ovenfra, og størrelsesforholdet kan være 1:50,  eller i målforhold 1:100.
Husk at alle mål på byggeriet skal skrives på tegningen.

Tværsnittet
Skal vise dit byggeprojekt set som et snit lodret og på tværs  igennem nybygningen, så man tydeligt kan se bygningens højde både indvendig. og udvendig, samt hvilke materialer og dimensioner det er udført af. Målforhold i 1:50 eller  1:20.

Facadetegninger
Skal vise dit byggeprojekt set udefra, så man tydeligt kan se vinduer, døre og tag. terrænforløb, m.m.

Flere detaljer
Der skal også udfærdiges en tegning, som viser kloak- og afløbsforholdene på din grund, hvis der skal udføres afløbsarbejde. Desuden kan det være nødvendigt med et antal detailtegninger, som viser de mere komplicerede elementer i byggeriet.

Tegninger, planer m.v.
Der findes et bygningsarkiv med tegninger og dokumenter over alle ejendomme i kommunen. Det er muligt at få kopier i Teknisk Forvaltning ved personlig henvendelse.
Kommuneplanen, Lokalplaner og byplanvedtægter kan fås i Teknisk Forvaltning

Energiramme/Varmetabsramme
En beregningen af bygningens energibehov for at vise at bygningen opfylder kravene i BR 08.


Krav til tegningerne
Tegninger skal altid udføres, så det er muligt at se, om byggeriet overholder lovgivningen. Ellers stilles der ikke særlige krav til tegningernes udformning. Du kan hente inspiration og hjælp i bygge- og boliglitteratur, som du fx kan finde på biblioteket eller i brochurer fra forskellige byggefirmaer. Du kan også hente råd og vejledning hos kommunens byggesagkyndige.
Du må gerne selv udføre dem, men til mere kompliceret byggeri anbefales det at benytte professionel hjælp. F.eks. Tegnestuen i Ramløse.

Viagra Kapslar Viagra Generisk Levitra Generisk Tadlafil Propecia Generisk Kamagra oral jelly 100mg Levitra 20mg Cialis Soft Kamagra 100mg Viagra Original Kamagra 100mg Generisk viagra 100mg kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Viagra Kamagra Levitra Lovegra 100mg Priligy

 .

 til toppen af siden