Tegnestuen i Ramløse  

                                                                                                                                                                                           

 

Sidst opdateret af
Lotte Grün

02-08-2010

          

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

kloaktegningerne på denne side er  lånt fra www.kloakviden.dk

 

A

B

Biologisk sandfilter
I et biologisk sandfilter siver det mekanisk rensede spildevand gennem et sandlag, inden det fortsætter til udledning.
Biologisk sandfilter anvendes især hvor nedsivning ikke kan lade sig gøre. Enten pga. jordbundsforhold, f.eks. stiv lerjord eller pga. afstandskrav.


tegning af biologisk sandfilter
 

Bundfældningstank
Bundfældningstanke har til opgave bl.a. at:

 • sikre sivedrænene mod tilstopning

 • udskille bundfældelige stoffer

 • tilbageholde flydestoffer

 • påbegynde biologisk nedbrydning af organiske stoffer

 • opblande vandet (max. 35º C)

 • undgå op-hvirlning af slam

 • optage og udligne periodevis større vandmængder.

Byplanvedtægter og lokalplaner:
er tinglyste planer, som kan indeholde bestemmelser om, hvad ejendommen må anvendes til, hvilken type bolig eller erhverv der må ligge på grunden, hvor meget du må bygge og andre detaljer, som har betydning, når du selv planlægger at bygge om, bygge til eller bygge nyt. Bestemmelserne gælder ethvert byggeri, uanset om byggeriet kræver byggetilladelse, anmeldelse eller kan udføres uden anmeldelse. Lokalplaner og vedtægter kan du finde på biblioteket, eller få adgang til ved henvendelse til din kommune.

C

Til toppen af siden

D

E

F

Faskine:
En faskine er et nedsivningsanlæg, der kan modtage regnvand. Faskinen skal være så stor, at den kan modtage et 10 minutters regnskyl, hvor regnintensiteten i = 140 l/s/ha (dvs. n = ½).

En faskines normaldimensioner bør være: 

tegning af faskine

 

G

H 

Husspildevand:
det fra almindelige husholdninger forekommende spildevand, herunder afløb fra wc (vandkloset).

I

J

K

Til toppen af siden

L:

Lovliggørelse:
hvis dit hus indeholder bygningsdele (udestue, carport, udnyttet 1.sal, ekstra badeværelser o. lign.)  der ikke er ansøgt om til kommunens tekniske forvaltning, er de ulovlige. Det kan give problemer hvis/når huset en dag skal sælges og rent forsikringsmæssigt er der ingen dækning for skader på ikke lovlige bygningsdele. Det er muligt at søge Teknisk forvaltning om lovliggørelse, men det kræver et sæt  tegninger af de ændringer der er foretaget på huset.

 

M

Minirenseanlæg
små renseanlæg beregnet til at rense spildevandet fra en eller to husstande. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra store renseanlæg.

N

Nedsivningsanlæg:
består dels af en septiktank / bundfældningstank, hvor rensningen foregår, og dels af et nedsivningsanlæg, dvs. fordelerbrønd og sivedræn, hvor spildevandet bliver fordelt og udledt over et større areal.

 

O

Til toppen af siden

P

Pilerensningsanlæg:
Pilerensningsanlæg er helt uden afledning til naturlige recipienter (vandløb, sø, hav, jord osv.) dvs. at al spilde- og regnvand bliver opsuget af piletræerne eller fordamper. Pilene plantes normalt i 6 rækker med 2 - 3 planter pr. løbende meter (ca. 2 pil pr. m2 anlæg).
Der er altså ingen krav om afløb, og pileanlæg kan derfor anvendes overalt, selv i følsomme vandindvindingsområder eller områder med høj grundvandsstand.
Principskitse:

tegning af pilerensningsanlæg

Q

R

Rodzoneanlæg:
Et rodzoneanlæg er et beplantet grusfilter, hvor mikroorganismerne i filteret omsætter spildevandets nedbrydelige dele. Forinden rodzoneanlægget skal spildevandet passere en bundfældningstank, der skal udføres efter almindelige regler

tegning af rodzoneanlæg

Til toppen af siden

S

Samletank:
Etableringen af samletanke for husspildevand fra en ejendom med én eller to husstande godkendes af kommunalbestyrelsen og tanke kan være:

 • typegodkendt til olieprodukter

 • anden godkendt beholder

 • indgå i et vakuumsystem

 • beholder støbt på stedet.

Tanke skal nedgraves på egen grund, i frostfri dybde og min. 2 m til vej og skel.
Tanke kan placeres på fremmed ejendom, hvis anlægget sikres ved tinglyst deklaration.

tegning af samletank

 

 

Til toppen af siden

T

Tagvand:
regnvand der falder på en tagflade på et hus.

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Til toppen af siden